รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Chinese
สถานที่เรียน : 138
1.นางยลดา ขุนอินทร์
36 17
2 COMPUTER
สถานที่เรียน : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 131
1.นางสาวสุรัสวดี ละงู
2.นางสาวเสาวลี จริงจิตร
36 36
3 Music lover
สถานที่เรียน : 334
1.นางวัลลี มณีกุล
2.นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
25 25
4 ORIGAMI
สถานที่เรียน : 227
1.นายฐานภพ ทวีศักดิ์
18 5
5 Science kids
สถานที่เรียน : 226
1.นางรัตนา สวัสดิมงคล
25 19
6 เกมต่ออักษรภาษาไทย
สถานที่เรียน : 324
1.นางกาญจนา มานะศิริ
- 18 18
7 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคารเรียน1
1.นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว
18 18
8 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
18 18
9 คณิตศาสตร์​ศิลป์
สถานที่เรียน : 231
1.นางสาววิมลรัตน์​ หอย​สังฆ​์
- - - 20 7
10 งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สถานที่เรียน : โรงฝึกงาน 1
1.นางสุดจิต. สุดแป้น
18 18
11 จิตอาสาประชาธิปไตย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 5/1
1.นางอรยาพร ไกรเทพ
- - - 48 47
12 ชุมนม. ชม ช้อป ชิม
สถานที่เรียน : 126
1.นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
18 18
13 ชุมนุม A-MATH
สถานที่เรียน : 236
1.นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
19 19
14 ชุมนุม Portfolio
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125
1.นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
- - - 18 14
15 ชุมนุม​มวยสากลสมัครเล่น
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.นายสมยา บุญแก้ว
20 20
16 ชุมนุมphysics kid
สถานที่เรียน : 226
1.นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
- - - 10 10
17 ชุมนุมเกม 24
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
18 18
18 ชุมนุมคณิตพิชิตมหาลัย
สถานที่เรียน : 231
1.นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
- - - 18 1
19 ชุมนุมจักสาน
สถานที่เรียน : ห้องโรงฝึกงาน
1.นางอาพร มากคงแก้ว
- - 18 18
20 ชุมนุมช่วยคิดชวนอ่าน(เคมี)
สถานที่เรียน : 225
1.นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
- - - 18 0
21 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
20 20
22 ชุมนุมดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ว่าที่ร.ต.ศราวุธ สังข์ทอง
37 37
23 ชุมนุมดอกไม้จันทน์
สถานที่เรียน : หน้าโรงฝึกงาน
1.นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
- - - 18 18
24 ชุมนุมติวชีววิทยา
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
- - - 20 9
25 ชุมนุมติวเตอร์วิทย์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.นายกฤตกร สภาสันติกุล
- - - 18 12
26 ชุมนุมถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : 426
1.นางสาวเบญจพร คงจันทร์
- 20 20
27 ชุมนุมที่นี่เอเชีย
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
- - - 18 18
28 ชุมนุมนาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์​ 332
1.นางเชิญ​พัดชา​ อินทร​กำ​เ​หนิด​
31 31
29 ชุมนุมปักครอสติส
สถานที่เรียน : 111
1.นางสุดา พลชัย
18 18
30 ชุมนุมพันธ์ไม้ไทย
สถานที่เรียน : หน้าห้องกิจการนักเรียน
1.นายโชค มณีกุล
18 18
31 ชุมนุมภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : 339
1.นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
- - 18 14
32 ชุมนุมภาษาเกาหลี 2
สถานที่เรียน : อาคารเรียน 4 ห้อง 424
1.นายอรรถพงษ์ ทองชุม
18 18
33 ชุมนุมภาษาไทยพิชิตโอเน็ต
สถานที่เรียน : 325
1.นางทิพวรรณ ชูเวทย์
- - - - - 18 17
34 ชุมนุมภาษาพาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 333
1.นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
20 20
35 ชุมนุมโมเดลกระดาษ
สถานที่เรียน : 227
1.นางวันดี แสงดำ
18 18
36 ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวภัคมณฑ์ ชูแสง
18 18
37 ชุมนุมรักคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 235
1.นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
18 18
38 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 223
1.นางจิตติมา ศรีเทพ
21 21
39 ชุมนุมเวลาว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 135
1.นางวรรณา​ ไชยบุตร
- - 18 18
40 ชุมนุมสร้างศิลป์
สถานที่เรียน : ฆ้องทัศนศิลป์
1.นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
20 20
41 ชุมนุมสังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : 326
1.นางศรีรจนา ไทยกลาง
- - - - - 18 14
42 ชุมนุมสื่อสังคมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 434
1.นางสาวปาจรีย์​ จริงจิตร
18 16
43 ชุมนุมสุดยอดความแม่นยำ (Shooting)
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร โกเอี้ยน
18 18
44 ชุมนุมอาหาร​ ขนม
สถานที่เรียน : โรงฝึกงาน 2
1.นางศรีสุดา​ พรหมดนตรี
20 20
45 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : สำนักงานธนาคารโรงเรียน
1.นางเรณู ฮุยเคียน
18 17
46 นักคิด
สถานที่เรียน : 226
1.นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
- - 14 11
47 นักเรียนเพือนที่ปรึกษา(YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว (238)
1.นางสุดา หยังหลัง
18 18
48 นิทานหรรษา
สถานที่เรียน : 339
1.นายพันธกานต์ รองพล
- 19 19
49 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล ข้างอาคารเรียน 4
1.ว่าที่ร.ต.หญิง พัชรี นิลส์สัน
18 18
50 ปักแผ่นเฟรม
สถานที่เรียน : 133
1.นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
18 18
51 ฟุตซอลชาย
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
- - - 25 25
52 ฟุตซอลหญิง
สถานที่เรียน : สนาม1 ลานเอนกประสงค์
1.นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ
20 20
53 ภาษาจีนหรรษา
สถานที่เรียน : 138
1.นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
36 36
54 ไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวสุภาวดี จันสุก
- - - 18 18
55 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : 132
1.นางวรวรรณ ศรีพล
- - - 18 15
56 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน : 422
1.นางพรพรรณ สัตถาภรณ์
- - - - - 18 18
57 หมากฮอล
สถานที่เรียน : 233
1.นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ้
18 18
58 ออกแบบกราฟิก
สถานที่เรียน : 124 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
2.นางสาวฉัตริกาญจน์ บุญรัตน์
36 21