ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนชุมนุมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการลงทะเบียนกับครูผู้สอน