รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 หมากฮอส
สถานที่เรียน : 233
1.นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ้
18 18
2 A-math
สถานที่เรียน : ห้อง 236
1.นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
18 18
3 A-MATH 2
สถานที่เรียน : ห้อง 236
1.นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
18 18
4 Chinese
สถานที่เรียน : ห้อง 138
1.นางยลดา ขุนอินทร์
2.นางสาวภัทรานิษฐ์ อินดำ
18 18
5 KidBright1
สถานที่เรียน : 125
1.นางสาวสุรัสวดี ละงู
2.นางสาวเสาวลี จริงจิตร
36 32
6 KidBright2
สถานที่เรียน : 125
1.นางสาวฉัตริกาญจน์ บุญรัตน์
2.นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
18 18
7 Music lover
สถานที่เรียน : ห้อง 425
1.นางวัลลี มณีกุล
2.นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
36 35
8 ORIGAM
สถานที่เรียน : 600
1.นายฐานภพ ทวีศักดิ์
18 18
9 Physics
สถานที่เรียน : 226
1.นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
18 18
10 Physics kids
สถานที่เรียน : ห้อง 226
1.นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
18 2
11 Science kid
สถานที่เรียน : 223
1.นางรัตนา สวัสดิมงคล
18 18
12 science วิทย์พิชิตดวงดาว
สถานที่เรียน : ห้อง 423
1.นายกฤตกร สภาสันติกุล
- - - 18 18
13 กีฬาเปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร โกเอี้ยน
25 25
14 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
1.นางกาญจนา มานะศิริ
18 18
15 ขนม
สถานที่เรียน : โรงฝึกงาน​2
1.นางศรีสุดา​ พรหมดนตรี
18 18
16 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 311
1.นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
19 19
17 คณิตศาสตร์​ศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 231​
1.นางสาววิมลรัตน์​ หอย​สังฆ​์
18 18
18 คณิตศาสตร์สรัางสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
18 18
19 คิดสร้างสรรค์นำวิชาคณิตศาสตร์มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สถานที่เรียน : ห้อง 234
1.นางวิมลทา บูก้ง
18 8
20 คิดส์วิทย์
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
18 18
21 งานประดิษฐ์ลดโลกร้อน
สถานที่เรียน : โรงฝึกงาน​ฝ.​2
1.นางสุดจิต. สุดแป้น
18 18
22 จักสาน
สถานที่เรียน : 558
1.นางอาพร มากคงแก้ว
18 18
23 จิตอาสาประชาธิปไตย
สถานที่เรียน : ห้อง 5/1
1.นางอรยาพร ไกรเทพ
- - - - - 24 24
24 จิตอาสาประชาธิปไตย 2
สถานที่เรียน : ห้อง 5/1
1.นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
- - - - - 21 21
25 ชม ช้อป ชิม
สถานที่เรียน : ห้อง 126
1.นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
18 18
26 ช่วยคิดชวนอ่าน(เคมี)
สถานที่เรียน : ห้อง 225
1.นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
- - - 18 2
27 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 121 (ห้องดนตรีไทย)
1.นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
18 18
28 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิชาดนตรีสากล อ.มุจลินท์
1.นายเอนก ศรีสวัสดิ์
18 18
29 ดอกไม้จันทน์
สถานที่เรียน : หน้าอาคารโรงฝึกงาน
1.นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
18 18
30 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง 433
1.น.ส.เบญจพร คงจันทร์
18 18
31 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : ห้อง 134
1.นางสาวปาจรีย์​ จริงจิตร
18 18
32 ที่นี่เอเชีย
สถานที่เรียน : 327
1.นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
18 18
33 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.นางเรณู ฮุยเคียน
18 18
34 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.สุดา หยังหลัง
18 18
35 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์​ 332​
1.นางเชิญ​พัดชา​ อินทร​กำ​เ​หนิด​
18 18
36 นิทานหรรษา
สถานที่เรียน : 339
1.นายพันธกานต์ รองพล
18 18
37 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาบาสเกตบอล ใกล้อาคารเรียน 4
1.ว่าที่ร.ต.หญิง พัชรี นิลส์สัน
18 18
38 ประดิษฐ์ของเล่น 1
สถานที่เรียน : อาคารเรียน 1
1.นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว
18 18
39 ปักครอสติส
สถานที่เรียน : ห้อ111
1.นางสุดา พลชัย
18 18
40 แผ่นเฟรมมหาสนุก
สถานที่เรียน : 111
1.นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
18 18
41 ฟุตซอลชาย ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
18 18
42 ฟุตซอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามหน้าห้องกิจการนักเรียน
1.นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ
18 18
43 ภาษาเกาหลี
สถานที่เรียน : 127
1.นายอรรถพงษ์ ทองชุม
18 18
44 ภาษาจีนหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 138
1.นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
2.นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
36 36
45 ภาษาไทยพิชิตโอเน็ต
สถานที่เรียน : ห้อง 325
1.นางทิพวรรณ ชูเวทย์
- - - - - 18 18
46 ภาษาพาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1.นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
18 18
47 มวยสากลสมัครเล่น
สถานที่เรียน : สวนภูมิรักษ์​
1.นายสมยา บุญแก้ว
18 18
48 โมเดลกระดาษ
สถานที่เรียน : ห้อง 227
1.นางวันดี แสงดำ
18 18
49 ไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : ห้อง 336
1.นางสาวสุภาวดี จันสุก
18 18
50 รักคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 235
1.นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
18 18
51 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : ห้อง 233
1.นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
18 18
52 วิทยาศาตร์ในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นางจิตติมา ศรีเทพ
18 18
53 เวลาว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 135
1.นางวรรณา​ ไชยบุตร
18 18
54 ส่งเสริมอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.นายโชค มณีกุล
18 18
55 สร้างผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : 124
1.นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
18 18
56 สร้างศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการศิลปะ
1.นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
18 18
57 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง 339
1.นางพรพรรณ สัตถาภรณ์
18 18
58 สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางศรีรจนา ไทยกลาง
18 18
59 หนังสั้น
สถานที่เรียน : ห้อง 339
1.นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
18 18
60 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวชลธิชา ทองขวิด
18 18
61 อ่านคล่อง
สถานที่เรียน : ห้อง 132
1.นางวรวรรณ ศรีพล
18 18